منو اصلی

دستگاه تیلتر (کویل برگردان)

ابزاری جهت تعویض جهت کویل از حالت افقی به عمودی یا (بالعکس) برای حمل و نقل جاده ای یا ریلی و همچنین انبار داری و انجام انواع فرآیندهای شیت ، نواربری و … در دستگاههای مختلف